Аналіз основних психологічних чинників розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій

  • Людмила Миколаївна Карамушка Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-0622-3419
  • Оксана Валеріївна Креденцер Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0003-4119-190X
Ключові слова: освітні організації, персонал освітніх організацій, підприємницька активність персоналу, психологічні чинники розвитку підприємницької активності персоналу, система управління організацією, підприємницька самоефективність персоналу

Анотація

Вступ. Підприємницька активність персоналу освітніх організацій відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності освітніх організацій та їх конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. Тому важливим є вивчення психологічних чинників розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій.

Мета. Емпірично дослідити психологічні чинники розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій (на рівні організації та на рівні особистості).

Методи. Для проведення дослідження були використані методи тестування та математичні методи статистики.

Результати дослідження. Доведено, що психологічні складові системи управління освітніми організаціями та підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій мають достатній вплив на рівень розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій.

Висновки. Отримані результати можуть бути використані у практиці діяльності освітніх організацій та для психологічній підготовці персоналу освітніх організацій.

Посилання

1. Грудзинский, А.О. (2003). Университет как предпринимательская организация. СоцИс, 4, 113–121.
2. Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В., & Пенцак, К.А. (2014). Конкурентоздатність освітньої організації в контексті розвитку організаційної культури: дизайн емпіричного дослідження. Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези Х Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Київ, 24–25 квітня 2014 року), (с. 20–21). Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т.
3. Кобзева, Л.В (н.д.). Предпринимательский университет: как университету встроиться в экономику в новом десятилетии. Режим доступу: innclub.info/wp-content/uploads/.../кобзева_56_обр_00_ИТР.doc
4. Константинов, Г.Н., & Филонович, С.Р. (2007). Что такое предпринимательский университет. Вопросы образования, 1, 49–62.
5. Креденцер, О.В., & Абдуллаєва, І.Б. (2011). Комплекс методик «Дослідження самоефективності підприємців сфери торгівлі». Актуальні проблеми психології . Т. І: Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія, 31, 136–141.
6. Лебедева, Н.М., & Татарко, А.Н. (2009). Методика исследования отношения личности к инновациям. Альманах современной науки и образования, 4 (23), ч. II, 89–96.
7. Міньковська, І. (2017). Шкільний вчитель = підприємець. Чи можливо це в Україні? Режим доступу: http://nus.org.ua/view/shkilnyj-vchytel-pidpryyemets-chy-mozhlyvo-tse-v-ukrayini/
8. Натенадзе, Э.Д., & Конина, О.В. (2017). Тенденции развития интрапренерской культуры вузов в развитых странах. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», Т. 9, 6. Режим доступу: https://naukovedenie.ru/PDF/11EVN617.pdf
9. Пачковський, Ю.Ф. (2006). Психологія підприємництва. Київ: Каравела.
10. Карамушка, Л.М. (Ред.). (2013). Психологічні засади організаційного розвитку. Кіровоград: Імекс-ЛТД.
11. Розанов, В.А. (1997). Психологические парадоксы в управлении. Москва: Бизнес-школа «Интел-Синтез».
12. Романовський, О.О. (2012). Феномен підприємництва в університетах світу. Вінниця: Нова книга.
13. Смерічевська С. (2015). Стратегія освітнього інтрапренерства: сутність і механізм реалізації. Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=13553
14. Эбнер, М., Франк, Г., Корунка, К., & Люгер, М. (2010). Предпринимательская ориентация в организации. Внутреннее предпринимательство. Харьков: Гуманитарный центр.
15. Clark, B. R. (2008). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. UK : Emerald Group Publishing Limited. – Howard House.
16. Cole, D. W. (1989). Professional suicide – Organizational murder. Cleveland: Organizational development institute of Ohio.
17. Kising’u, T. M. (2014). Strategic Determinants of Intrapreneurship of Education Institutions in Kenya. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 8, 48–62.
18. Kneale, P. (2004). Teaching Intrapreneurship: Cases from Business. Planet, 12:1, 8–9. DOI: 10.11120/plan.2004.00120008
19. Lăcătu, M. L., & Stăiculescu, C. (2016). Entrepreneurship in education. International Conference Knowledge-Based Organization, Vol. XXII, 2, 438–443.
20. Lavaroni, C.W., & Leisey, D. E. (2017). Bringing the Excitement of Entrepreneurism to the Public Schools. Режим доступу: http://www.edentrepreneurs.org/edupreneur.php
Опубліковано
2020-04-01
Як цитувати