Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв’язок із традиційними та інноваційними стилями управління

  • Алла Олексіївна Клочко Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», м. Біла Церква https://orcid.org/0000-0001-6631-2638
Ключові слова: менеджери освітніх організацій, саморозвиток, чинники саморозвитку, традиційні стилі управління, інноваційні стилі управління

Анотація

Вступ. Професійний саморозвиток відіграє важливу роль у діяльності менеджерів освіти та впливає на розвиток у них інноваційних стилів управління.

Мета дослідження: проаналізувати особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та дослідити зв'язок між рівнем саморозвитку менеджерів і традиційними та інноваційними стилями управління.

Методи дослідження. Методика для вивчення бар’єрів педагогічної діяльності Т. Шамової, опитувальник «Визначення рівня емоційного інтелекту» Н. Холла.

Результати дослідження. У результаті емпіричного дослідження виявлено певні резерви щодо саморозвитку менеджерів освіти. Виділено чинники, які сприяють та перешкоджають саморозвитку менеджерів освітніх організацій. Встановлено наявність позитивного статистично значущого зв’язку між рівнями саморозвитку менеджерів освітніх організацій і традиційними і інноваційними стилями управління.

Висновки. Встановлені закономірності можуть бути використані у практичній діяльності менеджерів освіти.

Посилання

1. Бёрнс, Р. Б. (1989). Я-концепция и воспитание. Москва.
2. Битянова, Н. Р. (1989). Проблема саморазвития личности в психологии: аналитический обзор. Москва.
3. Бондарчук, О. І. (2008). Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності. Київ.
4. Гасанова, П. Г. (2007). Профессиональное саморазвитие личности в современных психологических учениях. Педагогическое образование и наука, 3, 35–36.
5. Горностай, П. П. (1990). Готовность личности к саморазвитию как психологическая проблема. Луцк.
6. Деркач, А. А., & Селезнева, Е. В. (2006). Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития. Воронеж: НПО «МОДЭК».
7. Дурай-Новакова, К. М. (1983). Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности. Автореф. дисс. д-ра пед. наук. Москва.
8. Дьяченко, М. И., & Кандыбович, Л. А. (1979). Педагогические проблемы готовности к деятельности. Минск.
9. Карамушка, Л. М., & Клочко, А. О. (2019) Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв'язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2–3 (17), 47–57.
10. Клочко, А. О. (2019). Розвиток емоційного інтелекту у менеджерів освітніх організацій: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними чинниками. Організаційна психологія. Економічна психологія, 1 (16), 54–63.
11. Коломінський, Н. Л. (2001). Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). Київ.
12. Максименко, С. Д., Максименко, К. С., & Папуча, М. В. (2007). Психологія особистості. Київ: ТОВ «КММ».
13. Маралов, В. Г. (2004). Основы самопознания и саморазвития. Москва: Издат. центр «Академия».
14. Маслоу, А. (1994). Самоактуализация личности и образование. Киев- Донецк : Ин-т психологии.
15. Олпорт, Г. (2002). Становление личности: избранные труды. Москва: Смысл.
16. Роджерс, К. Р. (1994). Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва: Изд. группа «Прогресс»; Универс.
17. Фетискин, Н. П., Козлов, В. В., & Мануйлов, Г. М. (2002). Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва: Изд-во Института Психотерапии.
18. Фризен, М. А. (2013). Психология саморазвития. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга.
19. Шамова, Т. М. (1992). Менеджмент в управлінні школою. Москва: NB-Магистр.
20. Щукина, М. А. (2015). Психология саморазвития личности: субъектный подход. Дисс. д-ра психол. наук. Санкт-Петербург, 2015.
Опубліковано
2020-04-01
Як цитувати