Особливості сприймання власної професійної діяльності працівниками служб управління персоналом державних органів

Ключові слова: perception of professional activity, image of profession, psychosemantics of profession, HR management service, public body, public service, semantic differential, attitude to professional activity, personnel management

Анотація

Вступ. Трансформаційні процеси формують у професійній свідомості працівників зміну уявлень та ставлення до своєї професійної діяльності.

Мета дослідження: аналіз особливостей сприйняття власної професійної діяльності працівниками служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади.

Методи. Для досягнення мети використано метод семантичного диференціалу, анкетування та психодіагностичні методики.

Результати дослідження. Розкрито психосемантичні особливості сприймання професійної діяльності, зокрема, здійснено опис семантичного простору та шляхом кластерного аналізу виокремлено два полярні типи сприймання професійної діяльності.

Висновки. Виділено два типи сприйняття працівниками служб управління персоналом власної професійної діяльності: позитивний та негативний.

Посилання

1. Абдуллаева, М. М. (2017). Психосемантический подход к анализу организационных взаимодействий уровня «человек – работа». Организационная психология, 7(1), 21–30.
2. Артемьева, Е. Ю. (1999). Основы психологии субъективной семантики. Москва: Смысл.
3. Бородулькіна, Т. О. (2011). Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів. Психолінгвістика, 7, 10–17. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2011_7_3.
4. Верещагина, Л. А. (2017). Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности. Харьков: Гуманитарный центр.
5. Дробот, О. В. (2015). Узагальнення теоретичних уявлень про професійну свідомість (на прикладі керівника). Науковий вісник Херсонського державного університету, 2(1), 28–32.
6. Канаева, Н. А. (2011). Образ профессии как фактор формирования профессиональной идентичности. Вестник Череповецкого государственного университета. 2 (3), 105–109.
7. Карамушка, Л. М. (2003). Психологія управління. Київ: Міленіум.
8. Петренко, В. Ф. (1983). Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. Москва: Изд-во Моск. ун-та.
9. Пономаренко, В. В. (2013). Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку професійної свідомості адвокатів. Проблеми сучасної психології, 22, 469–480. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2013_22_41.
10. Серкин, В. П. (2008). Методы психологии субъективной семантики и психосемантики. Москва: ПЧЕЛА.
11. Ушакова, К. Ю. (2018). Психологічні чинники становлення професійної «Я-концепції» у студентів медичних коледжів. (Дис. канд. психол. наук). Київ.
12. Шолох, О. А. (2017). Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки,
142, 225–230. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_51.
Опубліковано
2020-04-01