Зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня

Ключові слова: копінг-стратегій, типи копінг-стратегій, організаційно-професійні чинники, соціально-демографічні чинники.

Анотація

У  статті на основі емпіричного дослідження визначено рівень вираженості копінг-стратегії у керівників закладів середньої освіти («орієнтація на вирішення завдань», «спрямованість на емоції», «уникання»: «соціальне відволікання», «відволікання»). Проаналізовано зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня: а) організаційно-професійними характеристиками керівників (посада, рівень освіти, стаж трудової діяльності, стаж на посаді, яку обіймає в організації, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, відзнаки); б) соціально-демографічні характеристиками керівників (вік, стать, сімейний стан).

Посилання

1. Алєксєєва О. І. Дизайн тренінгу «Розвиток конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності» / О. І. Алєксєєва // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнародної конф. з організаційної та економічної психології (30–31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.-Алчевськ : Дон ДТУ, 2013. – С. 128–130.
2. Байдак Т. М. Анализ социотипов преподавателя как способ диагностики качества образовательного процесса / Т. М. Байдак, Е. Б. Дворцова // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2007. – № 3. – С. 64–72.
3. Вознюк А. В. Особливості дослідження психологічних проблем управління педагогічними працівниками / А. В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д.Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : А.С.К., 2011. – Т. I : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2011. – Вип. 32. – С. 257–261.
4. Дубчак Г. М. Аналіз стратегій копінг-поведінки майбутніх фахівців соціономічних професій / Г. М. Дубчак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – Херсон : ВД «Гельветика», 2016. – Вип. 1. – Т. 2. – C. 28–39.
5. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: [монографія] / Л. М. Карамушка. – К. : Ніка-центр, 2000. – 331 с.
6. Карамушка Л. М. Концептуальні засади дослідження підготовки практичних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій / Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2001. – Вип. 2 : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – С. 260–268.
7. Кіясь А. В. Взаємозв’язки копінг-стратегій вчителів з індивідуально-психологічними властивостями / А. В. Кіясь // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. – 2012. – Вип. 38. – С. 178–185.
8. Лапин И. П. Зачем «копинг», когда есть «совладание»/ И. П. Лапин // Социальная и клиническая психиатрия. – 1999. – Т. 9. – Вып. 2. – С. 57–59.
9. Лазарус Р.Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус, С. Фолкман // Эмоциональный стресс / [под ред. Л. Леви]. – 1999. – 152 с.
10. Митина Л. М. Психология профессионального развития личности: теоретико-методологические проблемы [Текст] / Л. М. Митина // Рос. науч. журн. – 2010. – №1(14). – С. 57–63.
11. Нартова-Бочавер С. К. «Coping-behavior» в системе понятий психологии личности / С. К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997. – №5. – С. 20–30.
12. Родина Н. В. К проблеме соотношения понятий «копинг-стратегии» і защитные механизмы». Психодинамический поход / Н. В. Родина // Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність : м-ли Всеукр. науково-практичн. конф. – К. : Либідь. – 2006. – С. 98–104.
13. Ткачук Т. А. Копінг-поведінка: стратегії та засоби реалізації : монографія / Т. А. Ткачук. – Ірпінь : Нац. Ун-т ДНС України, 2011. – 286 с.
14. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии. 2002. – C. 442–444.
15. Чельник К. А. Стресостійкість учителя / К. А. Чельник // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – №2. – С. 10–12.
16. Цепков А. Ю. Копинг-поведение учителя: специфика и динамика стратегий реагирования в конфликтах в зависимости от стажа профессиональной деятельности / А. Ю. Цепков // Теория и практика общественного развития. – 2017. –№1. – С. 54–57.
Опубліковано
2019-12-25