Рівень професійного стресу в керівників загальної середньої освіти: зв’язок з чинниками мезорівня

Ключові слова: заклади загальної середньої освіти; керівники закладів загальної середньої освіти; професійний стрес; рівень вираженості професійного стресу; чинники мезорівня

Анотація

У даній статті на основі емпіричного дослідження визначено рівень професійного стресу керівників загальної середньої освіти за його основними складовими. Досліджено зв'язок між рівнем професійного стресу і такими чинниками мезорівня, як організаційно-функціональні характеристиками освітніх організацій (кількість людей в організації, термін існування організації,
місце розташування організації). Показано, що найбільший вплив на вираженість професійного стресу в керівників закладів загальної середньої освіти здійснюють такі чинники мезорівня (організаційнофункціональні характеристики освітніх організацій - «кількість людей в організації» та «місце розташування організації»).

Посилання

1. Балл Г.О. Психология в рациогуманистической перспективе : избр. труды / Г.О. Балл. – К. : Основа, 2006. – 408 с.
2. Березина Т.Н. Стресс и резервные способности человека (может ли человек «мысленно» послать сигнал об опасности) / Т.Н. Березина, С.А. Рыбцов, Е.И. Хитрякова // Мир психологии. – 2008.- № 4 (окт.-дек.). – С. 148–160.
3. Бодров В.А. Информационный стресс / В.А. Бодров. – М. : ПЭР СЭ, 200. – 352 с.
4. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении / В.В. Бойко. – СПб., 1999. – С. 39–58.
5. Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О.І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.
6. Водопьянова Н.И. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.И. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб. : Питер, 2005. – 336 с.
7. Габрилевич О.Л. Стресофактори професійної діяльності у сфері державного управління / О.Л. Габрилевич, Л.Я. Малімон // Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23–25 вересня 2010 р., м. Луцьк) / за наук ред. Л.М. Карамушки, Л.Я. Малімон, О.А. Філь, Т.М. итвиненко. – Луцьк, 2010. – С. 28–30.
8. Грубі Т.В. Особливості вияву синдрому «професійного вигорання» у працівників державної податкової служби України / Т.В. Грубі // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К., 2009. – Т. 1. – Ч. 24. – С. 213–217.
9. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – СПб., 2002. – 496 с.
10.Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання стресів як умова підтримки психологічного здоров’я працівників організацій / Т.В. Зайчикова // Вісник Нац. техн. ун-ту України : Філософія. Педагогіка. Психологія / [редкол. : Б.В. Новіков та ін.]. – К., 2008. – №3. – С. 135–137.
11.Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2004. – 701 с.
12.Карамушка Л.М. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців / Л.М. Карамушка, Д.І. Куриця // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – №1. – С. 112–125.
13.Карамушка Л.М. Психологія управління : навч. посіб. / Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
14. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : [монографія] / Л.М. Карамушка. – К. : Ніка-центр, 2000. – 331 с. 15. Карамушка Л.М. Концептуальні засади дослідження підготовки практичних психологів до надання психологічної допомоги управлінському персоналу організацій / Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми
психології : зб. наук. пр. ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН
України. – К., 2001. – Вип. 2 : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – С. 260– 268.
16. Карамушка Л.М. Психологічні особливості професійного стресу у працівників медичних установ / Л.М. Карамушка, О.О. Раковчена // Главный врач. – № 12. – К. : Блиц-Информ, 2009. – С. 88–93.
17. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса : [монография] / Л.А. Китаев-Смык ; Акад. наук СССР, Ин-т психологии ; [отв. ред. В.А. Попов]. – М. : Наука, 1983. – 368 с.
18. Кокс Т. Стресс / Т. Кокс. – М., 1981. – 216 с. 19. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) : монографія / Н.Л.
Коломінський. – К. : МАУП, 2000. – 286 с.
20. Куликов Л.В. Виды трудового стресса // Психология психических состояний. – Вып. 3 / Л.В. Куликов, О.А. Михайлова ; под ред. А.О. Прохорова. – Казань, 2001. – С. 39–43.
21. Купер К.Л. Источники стресса «белых воротничков» / К.Л. Купер, Д. Маршал, А.Б. Леонова // Психология труда и организационная психология. – М., 1995. – 204 с.
21. Куриця Д.І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців / Д.І. Куриця // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 112–125.
22. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус, С. Фолкман // Эмоциональный стресс / [под ред. Л. Леви]. – М., 1999. – 152 с.
23. Леонова А.Б. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы : хрестоматия / А.Б. Леонова, О.Н. Чернышева. – М. : Родикс, 1995. – 448 с.
24. Ложкин Г.В. Психическое «выгорание» лидера / Г.В. Ложкин, А.М. Выдай // Персонал. – 1999. – № 6. – С. 36–43.
25. Леви Л. Эмоциональный стресс / Л. Леви. – Л. : Медицина, 1970. – 329 с.
26. Лефтеров В.О. Психологічні детермінанти загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ : монографія / В.О. Лефтеров, О.В. Тимченко. – Донецьк : ДІВС МВС України, 2002. – 324 с.
27. Максименко С.Д. Професійне становлення молодого вчителя : навч. посіб. для студ. пед. вузів / С.Д. Максименко, Т.Д. Щербан. – Ужгород : Закарпаття, 1998. – 105 с.
28. Максименко С.Д. Адаптація психодіагностичних методик. Шкала професійної стресованості та Шкала
професійної завантаженості / С.Д. Максименко, О.М. Кокун, Є.В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 34–37.
29. Маслов В.І. Наукові основи та функції процесу управління загальноосвітніми навчальними закладами : навч. посібник / В.І. Маслов. –Тернопіль : Астон, 2007. – 150 с.
30. Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1993. – 300 с.
31. Олійник І.М. Особливості впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в післядипломній освіті / І.М. Олійник // Компетентно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи : міжнародна наук.-практ. конф. (Донецьк, 5–6 листоп.). – Донецьк, 2008. – С. 162–167.
32. Паньковець В.Л. Психологічні чинники професійного стресу менеджерів освітніх організацій : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / В.Л. Паньковець ; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2006. – 21 с.
33.Плужник Я.А. Соціально-психологічні детермінанти організаційного управлінського стресу : автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.05/ Я.А. Плужник ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. – Л., 2011. – 21 с.
34. Психология здоровья : [учебник для вузов] / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2006. – 609 с.
35. Самара О.Є. Психологічні особливості стратегій стрес-долаючої поведінки у співробітників МНС : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / О.Є Самара ; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 18 с.
36. Селье Г. Стрес без болезней / Г. Селье // Стресс жизни. – СПб. : Лейла, 2000. – 129 с.
37. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти] / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – 264 с.
38. Склень О.І. Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. …канд. психол. наук : 19.00.09 / О.І.
Склень ; Університет цивільного захисту України. – Харків, 2008. – 25 с.
39. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посіб. ; за наук. ред. О.І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2012. – 192 с.
Опубліковано
2019-03-29