Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та зміст статейОрганізаційна психологія. Економічна психологія:

 

науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2016. - № 4. - 92 с.


УДК 37.091.113:005.344

Брюховецька О.В.

кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Вплив типу навчальних закладів на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Мова статті: українська

У статті представлено результати емпіричного дослідження організаційно-професійних чинників професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, типу навчальних закладів. Виявлено вплив типу навчальних закладів, які очолюють досліджувані, на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Отримані дані щодо організаційно-професійних особливостей керівників можна використовувати при розробці критеріїв професійного добору на керівні посади в загальноосвітні навчальні заклади.

Зроблено висновок про необхідність розвитку професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: професійна толерантність, професійна толерантність керівника загальноосвітнього навчального закладу, керівник загальноосвітнього навчального закладу, організаційно-професійні чинники, тип навчальних закладів, сформованість професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 5-17 (pdf)УДК 316.772.4

Гомольська Л.П.

здобувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Методика дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача

Мова статті: українська

У статті наведено методику дослідження впливу бренд-комунікацій на особливості сприйняття споживача у два етапи. Показано, що на першому етапі доцільним є використання методу фокус-груп з метою здобуття даних щодо соціально-психологічного змісту бренд-комунікації та образу бренду як її результату, специфіки особистісного включення респондентів – представників певних соціальних прошарків у споживання як особливу соціальну поведінку. На другому етапі здійснюється кількісна оцінка соціально-психологічних особливостей впливу бренд-комунікації на особливості сприйняття споживача; складових образу бренду та соціально-психологічних механізмів їхнього формування.

Наведено процедуру опрацювання та інтерпретації результатів методики. У додатках подано авторські методики та авторські модифікації відомих методик у контексті теми дослідження. Констатовано, що ця методика дозволяє виявити рівні сформованості образу бренду (високий, середній, низький) у сприйнятті споживачів, дослідити основні соціально-психологічні механізми його формування (соціальне порівняння, ідентифікація, персоніфікація, самопрезентація, самоверифікація та цілепокладання) під впливом бренд-комунікації.

Ключові слова: бренд-комунікація, бренд, образ бренду, сприйняття споживача, диференційованість та екологічність бренду, позитивне ставлення та лояльність до бренду; соціально-психологічні механізми впливу, методика дослідження впливу бренд-комунікації.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 15-27 (pdf)УДК 316.647.5:005.32:373

Карамушка Л.М., Баранова В.А.

член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ,Україна;

науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психо¬ло¬гії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, Україна

Рівень розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок зі стилем керівництва управлінського персоналу

Мова статті: українська

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень розвитку різних стилів керівництва управлінського персоналу позашкільних навчальних закладів (колегіального, ліберального, директивного). Показано представленість у позашкільних навчальних закладах таких типів організаційної культури, як культури «влади», культури «ролі», культури «завдань», культури «особистості», як у «реальній», так і «ідеальній» формі. Констатовано орієнтацію персоналу позашкільних навчальних закладів на посилення «прогресивних» типів організаційних культур (культуру «особистості» і культуру «завдань»). Виявлено взаємозв’язок між стилем керівництва управлінського персоналу керівників позашкільних навчальних закладів та рівнем розвитку різних типів організаційних культур.

Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; стиль керівництва; організаційна культура; типи організаційної культури; розвиток організаційної культури позашкільних навчальних закладів.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 28-37 (pdf)УДК 159.9.072:316.37

Ковальчук О.С., Канциренко О.В.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна ;

студентка п’ятого курсу кафедри загальної та медичної психології факультету психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна

Взаємозв’язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді

Мова статті: українська

Розглянуто особливості взаємозв’язку соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді. Виявлено середній рівень прояву соціальної відповідальності української молоді як майбутніх працівників організацій. Констатовано позитивні взаємозв’язки соціальної відповідальності з наступними факторами психологічного благополуччя: особистісним зростанням, позитивними відносинами з іншими, метою у житті та загальним показником. Визначено, що соціальна відповідальність найбільш співвідноситься з такими цінностями, як доброзичливість, турбота, толерантність та універсалізм.

Ключові слова: психологічне благополуччя, фактори психологічного благополуччя, цінності особистості, соціальна відповідальність, рівень прояву соціальної відповідальності, українська молодь.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 37-44 (pdf)УДК 159.922:005.32

Ковровський Ю.Г.

науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Аналіз ефективності впровадження тренінгу «Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України»

Мова статті: українська

Здійснено аналіз знань, навичок та мотивації персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України щодо профілактики професійного вигорання до та після проведення тренінгу «Профілактика та подолання професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України». Знайдено відмінності між експериментальною та контрольною групами у другому зрізі за характеристиками, що визначають розуміння рятівниками сутності професійного вигорання, знання умов профілактики та подолання професійного вигорання, рівень володіння методами та прийомами попередження професійного вигорання, а також рівень мотивації до профілактики та подолання професійного вигорання. Порівняльний аналіз результатів першого та другого зрізів в експериментальній та контрольній групах показав зниження рівня напруження та резистенції в експериментальній групі в результаті проведення тренінгу.

Ключові слова: професійне вигорання, профілактика професійного вигорання, тренінг, розуміння сутності професійного вигорання, знання умов профілактики та подолання професійного вигорання, фази професійного вигорання.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 45-50 (pdf)УДК 159.9

Креденцер О.В.

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності

Мова статті: українська

В статті наведено результати дослідження підприємницької самоефективності персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності. Досліджено рівень розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій. Проаналізовано рівень розвитку підприємницької самоефективності персоналу освітніх організацій. Встановлений взаємозв’язок між рівнем розвитку підприємницької самоефективності персоналу освітніх організацій та рівнем розвитку їх підприємницької активності.

Ключові слова: підприємницька активність, підприємницька самоефективність, внутрішньоорганізаційне підприємництво, освітні організації.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 51-60 (pdf)УДК 316.6:658

Самойленко Д.O.

науковий кореспондент лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Розробка методики діагностики відданості організації

Мова статті: російська

У статті представлено результати розробки та апробації методики діагностики передбачуваної відданості співробітника організації-роботодавцю на основі авторської концепції про структуру такого конструкту. Наведено трактування синонімічних понять, що використовуються, засноване на аналізі відомих робіт і словникових визначень, а також результатів власних досліджень. Проведено психометричну перевірку надійності та валідності методики, описано його факторну структуру.

Ключові слова: опитувальник, організація, співробітник, благонадійність, відданість, надійність, валідність.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 60-70 (pdf)УДК 316.647.5:005.32:373

Терещенко К.В.

кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Взаємозв’язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти

Мова статті: українська

У статті наведено результати емпіричного дослідження рівня розвитку видів та компонентів толерантності педагогів. Проаналізовано взаємозв’язок видів та компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти. Встановлено, що високий рівень організаційного розвитку закладів освіти є сприятливим для формування толерантності освітнього персоналу, насамперед стосовно різних вікових, ґендерних, професійних, управлінських, релігійних та етнічних груп. Виявлено прямий зв’язок між етико-нормативним, конативним, ціннісно-орієнтаційним, діяльнісно-стильовим, особистісно-смисловим компонентами толерантності педагогічних працівників і рівнем організаційного розвитку закладу освіти в цілому.

Ключові слова: толерантність, види толерантності, компоненти толерантності, організаційна зрілість, організаційний розвиток, заклади освіти.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 70-77 (pdf)УДК 159.922.2

Карамушка Л.М., Грубі Т.В.

член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна;

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Типологія перфекціонізму

Мова статті: англійська

У статті розкрито сутність перфекціонізму особистості. На основі аналізу наукової літератури показано, що більшість учених, які досліджували перфекціонізм особистості, визначали два типи цього конструкту, але називали по-різному. До першої групи можна віднести перфекціонізм, який у літературі називають позитивним, конструктивним, здоровим, адаптивним, нормальним, функціональним тощо. Другу групу утворює перфекціонізм, який називають руйнівним, невротичним, неадекватним, патологічним, дезадаптивним, дисфункціональним тощо. Відповідно, автори статті вважають за доцільне розрізняти два основні групи: а) перфекціонізм з позитивною спрямованістю; б) перфекціонізм з негативною спрямованістю.

Перфекціонізм з позитивною спрямованістю характеризується конструктивним прагненням до досягнень, позитивною самооцінкою, коли людина отримує задоволення від виконуваної роботи, прагне до саморозвитку та покращення результатів з урахуванням своїх можливостей, залишаючись при цьому здатною прийняти факт наявності межі (особистісної чи ситуативної) своєї досконалості.

Перфекціонізм з негативною спрямованістю виникає за неправильного співвідношення «перфекціоністських» тенденцій, непропорційного їх розвитку, за якого жодний результат не здається людині досить досконалим, щоб його прийняти, характеризується ірраціональним мисленням, схильністю до самокритики, самозвинуваченням і звинуваченням інших, прокрастинацією, зниженою здатністю до пошуку допомоги, наявністю інтерперсональних проблем, неадаптивними ко¬пінг-стратегіями, емоційною дезадапта¬цією тощо.

Ключові слова: перфекціонізм особистості; типологія перфекціонізму; авторська концепція; перфекціонізм з позитивною спрямованістю; перфекціонізм з негативною спрямованістю.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 77-84 (pdf)УДК 159.923 : 377

Вознюк А.В., Івкін В.М.

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна;

кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Основні типи психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах

Мова статті: англійська

У статті за допомогою факторного та кластерного аналізу виділено основні типи психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Проаналізовано послідовно зміст і структуру (насиченість певними структурними елементами компонентів психологічної готовності до управління педагогічними працівниками) кожного із факторів, виходячи з розуміння того, що в кожному факторі поєднуються компоненти, які мають смисловий зв’язок і відображають основні прояви психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Проаналізовано кількісний розподіл виділених чотирьох типів психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Виявлено, що найоптимальнішим із типів психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах є «стратегічний тип» (22,6%), оскільки в такому типі найбільше виражена компетентність керівників щодо інноваційних підходів до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Найменш ефективним типом ми вважаємо «нормативний тип» (39,9%), оскільки керівники цієї групи використовують традиційний підхід до управління педагогічними працівниками в освітніх округах. Встановлено, що «стабільний» (16,8%) та «комфортний» (20,6%,) типи показують односторонній напрямок роботи керівників освітніх організацій. Констатовано, що керівники, які належать до «стабільного типу», з одного боку, усвідомлюють необхідність налагодження спільної діяльності з педагогічними працівниками в освітніх округах з урахуванням рівня професіоналізму підлеглих та створенням умов для розширення їх професійних можливостей і самореалізації професійних інтересів, а з іншого – не мають для цього відповідних знань. Керівники, які належать до «комфортного типу», з одного боку, готові організовувати співпрацю з педагогічними працівниками в освітніх округах на основі взаємосприйняття та взаєморозуміння, а з іншого – не створюють умов для вдосконалення професійного досвіду та розширення професійних знань підлеглих.

Ключові слова: освітній округ, управління педагогічними працівниками, психологічна готовність керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах.

Org_psy_Eco_psy 2016, 4: 85-91 (pdf)

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ