Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та зміст статейОрганізаційна психологія. Економічна психологія:

 

науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2015. - № 3. - 98 с.


 

УДК 159.9

Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Івкін В.М.

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна;

член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна;

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Економічна психологія в Україні: проблеми, тенденції, перспективи

Мова статті: англійська

Статтю присвячено аналізу сучасного стану розвитку економічної психології в Україні. Показано провідні вітчизняні школи економічної психології, основні з яких представлені в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. На основі аналізу відомих емпіричних досліджень висвітлено основні проблеми в галузі економічної психології, що розробляються українськими психологами.

Проаналізовано основні проблеми, що досліджуються вітчизняними психологами в галузі економічної психології: на макрорівні – психологічні особливості економічної політики держави, психологія грошей, на мезорівні – психологічний аналіз феноменів «конкуренція» та «конкурентоздатність організації» в різних соціальних сферах, психологічні аспекти діяльності багаторівневого мережевого маркетингу, психологія підприємництва, на мікрорівні – економічна свідомість особистості, економічна соціалізація особистості.

Показано, що серед основних проблем економічної психології, які є майже не дослідженими українськими фахівцями, і, разом із тим, є досить актуальними та соціально значущими, можна назвати наступні: податкова психологія, психологія споживчої поведінки, психологія реклами та маркетингу, психологічні аспекти фінансово-кредитної поведінки та ін.

Ключові слова: економічна психологія; актуальні напрямки розвитку економічної психології.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 7-15 (pdf) 

 

УДК 005.73:373

Карамушка Л.М., Терещенко К.В., Івкін В.М.

член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна;

кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна;

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Вплив чинників організаційного та особистісного рівня на тип організаційної культури закладів освіти

Мова статті: англійська

У статті розкрито специфіку організаційної культури освітніх організацій. У ході емпіричного дослідження проаналізовано типи організаційної культури загальноосвітніх закладів. Констатовано переважання в освітніх організаціях «консервативного» типу організаційної культури (культури «ролей») і недостатню представленість «прогресивного» типу організаційної культури (культури «особистості»).

Виокремлено чинники, які можуть впливати на рівень розвитку типів організаційної культури закладу: чинники організаційного та особистісного рівня. Розкрито зв’язок між типом організаційної культури та чинниками організаційного рівня («тип освітньої організації»; «кількість людей, які працюють в організації»; «час існування організації»; «місце розташування організації»), також між типом організаційної культури та чинниками особистісного рівня (організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками). Виявлено, що такі «прогресивні» типи організаційної культури, як культури «завдань» та «особистості», більш характерні для інноваційних навчальних закладів, ніж для традиційних. Встановлено, що «консервативні» типи організаційної культури, такі як культури «влади» та «ролей», більше виражені в навчальних закладах з великою кількістю працівників, ніж у навчальних закладах з малою кількістю працівників.

Дослідження зв’язку між типами організаційної культури та організаційно-професійними чинниками виявило, що чим вищу посаду займають респонденти, тим більше вони орієнтовані на культури «завдань» та «особистості». Аналіз зв’язку між типами організаційної культури та соціально-демографічними чинниками показав, що чоловіки більше, ніж жінки, орієнтовані на такі «жорсткі» типи організаційної культури, як культури «влади» та «ролей».

Ключові слова: освітні організації; організаційна культура; типи організаційної культури; чинники організаційного рівня; чинники особистісного рівня; тип навчального закладу.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 16-21 (pdf) 

 

УДК 37.091.113:005.3

Брюховецька О. В.

кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри загальної та практичної психології, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Мова статті: українська

У статті представлено зміст і структуру професійної толерантності керівника загальноосвітнього навчального закладу, яка містить три взаємопов’язані компоненти, такі як: власне управлінська толерантність, толерантність до взаємодії в педагогічному колективі, аутотолерантність.

Представлено результати емпіричного дослідження рівня сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів і її компонентів. За результатами дослідження констатовано недостатній рівень сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів і її компонентів. Зроблено висновок про необхідність розвитку професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: професійна толерантність керівника загальноосвітнього навчального закладу, власне управлінська толерантність, толерантність до взаємодії в педагогічному колективі, аутотолерантність.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 21-29 (pdf) 

 

УДК 159.923

Гнускіна Г.В.

аспірантка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Професійне вигорання підприємців: зв’язок із соціально-психологічними установками

Мова статті: українська

У статті на основі емпіричного дослідження виявлено рівень професійного вигорання у підприємців. Показано, що більше ніж третина опитаних підприємців мають високий рівень вираженості всіх складових професійного вигорання. Установлено, що найбільш вираженою є така складова, як «редукція особистих досягнень».

Констатовано наявність статистично значущого зв’язку між професійним вигоранням підприємців та їх соціально-психологічними установками: підвищення рівня вираженості «орієнтації на результат», «орієнтації на альтруїзм», «орієнтації на свободу» та «орієнтації на владу» обумовлює зниження рівня професійного вигорання у підприємців. У той же час, підвищення вираженості «орієнтації на егоїзм» обумовлює підвищення рівня вираженості професійного вигорання.

Ключові слова: підприємці, професійне вигорання, емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень, соціально-психологічні установки.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 30-37 (pdf) 

 

УДК 159.9.07: 614.256

Дзюба Т.М.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Опитувальник «Ризики професійного здоров’я»: психометричний аналіз факторної структури

Мова статті: українська

У статті викладено процедуру психометричного аналізу факторної структури опитувальника «Ризики професійного здоров’я» та проаналізовано результати його стандартизації. Розкрито зміст понять «професійне здоров’я» та «ризики професійного здоров’я». Прокоментовано об’єкт ризиків професійного здоров’я вчителя. Визначено операціональні індикатори негативного впливу на професійне здоров’я вчителя. Проаналізовано основні вимоги до змісту пунктів пілотажної версії опитувальника ризиків професійного здоров’я. Описано результати дискримінантного, екстраполаторного та конфірматорного аналізу факторної структури опитувальника. Подано рекомендації щодо можливостей використання опитувальника.

Ключові слова: професійне здоров’я, ризики професійного здоров’я, факторна структура, дискримінантний аналіз, конфірматорний та екстраполаторний факторний аналіз, опитувальник, вчитель.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 37-44 (pdf) 

 

УДК 159.9.922

Карамушка Л.М., Ткалич М.Г.

член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна;

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна

Ґендерна взаємодія персоналу як психолого-організаційний феномен

Мова статті: українська

У статті представлено теоретичний аналіз ґендерної взаємодії як психолого-організаційного феномену. Організація розглядається як суб’єкт і об’єкт ґендерної взаємодії, аналізується поняття «організаційна взаємодія», основні соціально-психологічні функції організації, а також сучасний стан досліджень ґендерних проблем організацій. Категорія ґендеру в психолого-організаційному вимірі визначається через ґендерний тип організації, ґендерної ієрархії в організації, ґендерних особливостей організаційної культури та її реалізації в кадровій політиці організації; сутності ґендерної поведінки персоналу. Виокремлюються типи організацій за ґендерною ознакою: від тих, які нейтралізують фемінність до тих, які підтримують конкурентоспроможну фемінність. Аналізуються типи ґендерної взаємодії: конструктивний та деструктивний. Підкреслюється необхідність створення ґендерної орієнтованих програм психологічного супроводу персоналу організації.

Ключові слова: персонал організацій, ґендерна взаємодія персоналу, організаційна культура, кадрова політика, тип ґендерної взаємодії персоналу.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 44-51 (pdf) 

 

УДК 159.9.072:316.37

Ковальчук О.С.

кандидат психологічних наук, викладач-дослідник, Національний технічний університет України «КПІ», доцент кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна

Операціоналізація феномену соціальної відповідальності та концепція уявлень про роботу

Мова статті: українська

Запропонована робота містить три поетапних дослідження операціоналізації феномену соціальної відповідальності та опис особливостей його проявів на організаційному та особистісному рівнях, а також психологічні характеристики концепції уявлень про роботу. Констатовано, що на особистісному рівні соціальна відповідальність складається з п’яти компонентів: громадянської свідомості, законосвідомості, рефлексії наслідків своїх дій, моральної свідомості та альтруїзму. Основу організаційного рівня означено п’ятьма блоками, що стали підґрунтям психологічної моделі корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Встановлено, що концепція уявлень про роботу охоплює наступні компоненти: гуманістичний, організаційний, етичний та дозвільний. Результатами емпіричного дослідження виявлено, що у представників українських організацій домінують гуманістичні уявлення про роботу.

Ключові слова: соціальна відповідальність, модель корпоративної соціальної відповідальності, компоненти соціальної відповідальності, концепція уявлень про роботу, гуманістичні уявлення, організаційні уявлення.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 52-58 (pdf) 

 

УДК 159.922:005.32

Ковровський Ю.Г.

науковий кореспондент лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Особистісні чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України

Мова статті: українська

У статті проаналізовано рівні розвитку особистісних характеристик (за Р. Кеттеллом) персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України. Розглянуто наступні блоки особистісних характеристик рятувальників: комунікативні, емоційно-вольові та інтелектуальні характеристики. Досліджено зв’язок між рівнем професійного вигорання та особистісними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України, зокрема, розкрито особливості зв’язку між рівнем сформованості кожної із фаз професійного вигорання (напруження, резистенція та виснаження) і особистісними характеристиками рятувальників.

Ключові слова: професійне вигорання, фази професійного вигорання, рятувальник, комунікативні характеристики, емоційно-вольові характеристики, інтелектуальні характеристики.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 58-65 (pdf) 

 

УДК 159.9

Креденцер О.В.

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво»: теоретичний аналіз проблеми

Мова статті: українська

У статті представлено результати теоретичного аналізу поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво». Висвітлено основні підходи до поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво» у зарубіжній літературі. Визначено сутність та структура внутрішньоорганізаційного підприємництва. В якості структурних елементів розглянуто підприємницьку активність персоналу організацій, як основну психологічну складову, та ресурси й умови внутрішньоорганізаційного підприємництва, як основну організаційно-менеджерську складову. Представлено мету та основні функції внутрішньоорганізаційного підприємництва. До основних функцій внутрішньоорганізаційного підприємництва віднесено: економічні, економіко-психологічні, психологічні.

Ключові слова: внутрішньоорганізаційне підприємництво, підприємницька активність, ресурси та умови внутрішньоорганізаційного підприємництва, функції внутрішньоорганізаційного підприємництва.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 66-73 (pdf) 

 

УДК 378.091.3:159.9.072.43:316.023.4

Ловка О.В.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

Дослідження особливостей утворення навчальних малих груп у процесі організації групової проектної діяльності студентів

Мова статті: українська

Представлено результати емпіричного дослідження впливу способів утворення навчальних малих груп на ефективність проектів під час групової проектної діяльності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних наук в економічному ВНЗ. У ході дослідження було виділено чотири типи взаємодії, що можуть утворюватися на основі самостійного способу об`єднання студентів у малі групи навколо теми: емоційна; ділова; емоційно-ділова творча; індиферентна. В основу поділу групової взаємодії на типи покладено два критерії – емоційну привабливість та пізнавальну спрямованість. Досліджено, що найбільшу ефективність групової проектної діяльності демонструють малі групи, які взаємодіють на основі обох критеріїв – емоційної взаємної привабливості та пізнавальної спрямованості (емоційно-ділової творчої взаємодії).

Ключові слова: групова проектна діяльність, взаємодія, ефективність діяльності, мала група, студенти.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 73-81 (pdf) 

 

УДК 316.6:159.923:33

Овчар О.В.

аспірантка Інституту соціальної на політичної психології НАПН України, м. Київ, Україна

Соціально-психологічна характеристика осіб із низьким рівнем матеріального добробуту

Мова статті: українська

У статті висвітлено методичні засади і процедуру емпіричного дослідження та представлено результати дослідження соціально-психологічних характеристик осіб із різним рівнем матеріального добробуту та визначено особливості їх прояву в осіб із низьким рівнем матеріального добробуту. Подано аналіз соціально-психологічних характеристик, що є специфічними для осіб із низьким рівнем матеріального добробуту: тенденція до високого рівня психологічного тяжіння до бідності, низький рівень мотивації досягнення, схильність до зовнішнього локусу контролю, переважання ціннісної орієнтації на відпочинок та повагу оточуючих, менша орієнтація на спілкування та на соціальну активність. Матеріальний добробут особи проаналізовано через два компоненти – об’єктивний, що позначає фактичний рівень доходу індивіда, та суб’єктивний, тобто його суб’єктивна оцінка власного матеріального стану (низький, середній, вище від середнього, високий).

Ключові слова: рівень матеріального добробуту, соціально-психологічні характеристики, інтернальність, мотивація досягнення, психологічне тяжіння до бідності, ціннісні орієнтації, мотивація афіліації.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 81-86 (pdf) 

 

УДК 159.9.072

Сняданко І.І.

доцент кафедри теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка», доцент, кандидат психологічних наук, м. Львів, Україна

Методика дослідження управлінського потенціалу студентів: опис та рекомендації до застосування

Мова статті: українська

Статтю присвячено опису авторської методики для дослідження управлінського потенціалу студентів, зокрема їх потенційних стилів управління командою працівників. Методику розроблено в рамках дослідження психологічної готовності студентів технічних університетів до майбутньої професійно-управлінської діяльності. Встановлено, що ця методика дає можливість виявити 14 потенційних стратегій управління командою. Зокрема, виділено 7 ефективних і 7 неефективних стратегій управління командою. Зазначена методика може бути застосована для студентів при проведенні психологічного консультування, спрямованого на психологічну підготовку до майбутньої професійно-управлінської діяльності, при проведенні практичних занять психолого-педагогічного циклу, а також при підборі персоналу.

Ключові слова: управлінський потенціал, студент, технічний університет, команда, управлінська компетенція, стратегія управління, майбутня професійно-управлінська діяльність.

Org_psy_Eco_psy 2015, 3: 87-98 (pdf)


 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ