Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 2 (13). - 122 с.


 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Баранова В.А.
Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психо¬ло¬гії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі

У статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень розвитку основних типів організаційної культури («культура завдань»; «культура особистості»; «культура влади»; «культура ролі»). Окрім того, наведено дані, які відображають рівень розвитку основних параметрів організаційної культури параметри розвитку організаційної культури («дистанція влади»; «прагнення до уникнення невизначеності»; «індивідуалізм-колективізм»; «маскулінність-жіночність»). Детально розкрито статистично статистично значущі зв’язки між рівнем розвитку типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів та їхньою оцінкою педагогічними працівниками різного віку і статі.
Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; організаційна культура; типи організаційної культури; параметри організаційної культури; соціально-демографічні характеристики педагогічних працівників; вік; стать

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 7-15 (pdf) 

 

УДК: 316.6

Бахмутова Л.М.
Бахмутова Лариса Миколаївна, аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, науковий співробітник Державної установи Національний антарктичний науковий центр МОН України, м. Київ, УкраїнаУкраїна.
Курапов Антон Олександрович, аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: англійська

Особливості динаміки самоефективності діяльності зимівників українських антарктичних експедицій

У статті розкрито поняття, зміст та основні чинники феномену «самоефективність особистості». Особливу увагу приділено науковим дослідженням рівня самоефективності особистості у професійній діяльності. На основі аналізу динаміки рівня самоефективності зимівників українських антарктичних експедицій визначено особливості та основні джерела взаємовпливу різноманітних чинників на самоефективність особистості в умовах тривалої соціальної депривації під впливом складних природних факторів. Намічені актуальні напрямки психологічних досліджень з метою оптимального формування та підготовки зимівельного колективу до роботи в особливих умовах Антарктики для забезпечення зростаючого рівня самоефективності та ефективної роботи вцілому.
Ключові слова: самоефективність, самооцінка, українські антарктичні експедиції, зимівники, міжособистісні відносини, відносно ізольована група, соціальна депривація, ефективність експедиційної діяльності, екстремальні умови діяльності, Антарктика

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 15-24 (pdf) 

 

УДК: 159.9:364-787.522]:17.036.2

Грубі Т.В.
Грубі Тамара Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Адаптація психодіагностичної методики «Велика тривимірна шкала перфекціонізму»

У статті наведено результати процесу адаптації та стандартизації опитувальника, що здійснювався у кілька етапів: переклад; експертна змістовна оцінка попереднього перекладу; стандартизація опитувальника та розробка нової шкали; збір відповідних норм на вітчизняній вибірці – 350 викладачів закладів вищої освіти з усіх регіонів України. Здійснено статистичне опрацювання отриманих даних відповідно до психометричних вимог. Наведено дані щодо первинної статистичної обробки даних, надійності, валідності методики, кореляційного й факторного аналізу її показників тощо. Констатовано достатню надійність і валідність опитувальника і можливість його використання у дослідницьких та психодіагностичних цілях.
Ключові слова: перфекціонізм особистості, адаптація, стандартизація, опитувальник, науково-педагогічний працівник, заклад вищої освіти

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 24-34 (pdf) 

 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Заіка І.В.
Заіка Інна В’ячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психо¬ло¬гії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Зв’язок рівня розвитку «реального» та «бажаного» типів організаційної культури із особистісною напруженістю педагогічних працівників закладів освіти

У статті на основі емпіричного дослідження констатовано високий рівень особистісної напруженості педагогічних працівників (ситуативної та особистісної тривожності; соціальної фрустрованості). Досліджено показники індексу життєвої задоволеності. Виявлено незадоволеність освітнього персоналу практично за всіма показниками індексу життєвої задоволеності. Проаналізовано рівні розвитку «реальних» та «бажаних» типів організаційної культури закладів освіти. Констатовано статистично значущі зв’язки між «закритим» та «синхронним» типами організаційної культури щодо зниження рівнів ситуативної та особистісної тривожності та загального показника соціальної фрустрованості освітнього персоналу. Виявлено негативний статистично значущий зв’язок між таким типом організаційної культури, як «випадковість», та показником «організаційної гнучкості» із загальним показником соціальної фрустрованості.
Ключові слова: загальноосвітні навчальні заклади; педагогічні працівники; соціальна напруженість; особистісна напруженість; ситуативна тривожність; особистісна тривожність; соціальна фрустрованість; індекс життєвої задоволеності; організаційна культура; типи організаційної культури

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 34-48 (pdf) 

 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Карамушка Л.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: ангійська

Тренінгова програма «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні»: зміст, структура та основні інтерактивні техніки

У статті детально охарактеризовано тренінгову програму «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації і індивідуально-особистісному рівні». Розкрито мету, основні завдання та обсяг тренінгової програми. Детально описано три тренінгові сесії («Сутність соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та причини її виникнення»; «Основні види соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації»; «Особливості соціальної напруженості в освітніх організаціях на індивідуально-особистісному рівні»), які входять до структури тренінгової програми. Описано організаційно-спрямовуючі та змістовно-смислові інтерактивні техніки, які розкривають зміст тренінгових сесій.
Ключові слова: образовательные организации; социальная напряженность; виды социальной напряженности в образовательных организациях; социальная напряженность на уровне взаимодействия персонала и организации; социальная напряженность на индивидуально-личностном уровне; тренинговая программа; структура тренинговой программы; тренинговые сессии; интерактивные техники

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 48-61 (pdf)


 

УДК: 159.23:159.94

Карамушка Л.М., Ковровський Ю.Г.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Ковровський Юрій Григорович, кандидат психологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Інституту державного управління у сфері соціального захисту, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Взаємозв’язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України 

У статті проаналізовано вплив чинників професійного вигорання, що пов’язані насамперед з організацією та особливостями професійної діяльності. Наведено структуру організаційно-професійних характеристик рятувальників, яка передбачає наступні блоки: освітньо-посадові, стажеві, військово-бойові, медико-фізіологічні та стимулюючі. Досліджено зв’язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, зокрема, розкрито особливості зв’язку між рівнем сформованості кожної із фаз професійного вигорання (напруження, резистенція та виснаження) і організаційно-професійними характеристиками рятувальників
Ключові слова: Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; рятувальник; професійне вигорання, фази професійного вигорання, організаційно-професійні характеристики персоналу.

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 61-68 (pdf)


 

УДК: 316.647.5:005.32:373

Karamushka, L.M., Tereschenko, K.V., Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S., Ivkin, V.М.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: англійська

Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming

The article presents an analysis of organizational and psychological factors of the development of and conditions for overcoming social tension in educational organizations. It has been shown that the leading factors in the development of social tension in educational organizations include the lack of teaching staff's work and professional development motivation, the urgency of work tasks and the economic crisis in the country. It has been found that the teaching staff are aware of the importance of and their role in the timely identification of the problems that cause social tension in the organization. However, there is a certain imbalance between the teaching staff's awareness of the significance of the problems identification and the problems solution, as well as between the roles of the teaching staff and an expert group in these processes.
Ключові слова: соціальна напруженість, соціальна напруженість в організації, освітні організації, організаційно-психологічні чинники виникнення соціальної напруженості в організації, умови подолання соціальної напруженості в організації.

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 68-74 (pdf)УДК: 159.944


Лисенко О.Г.
Лисенко Оксана Георгіївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Рівень вияву гострого та хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги: зв’язок з місцем розташування та напрямом діяльності медичного закладу..

В статті на основі емпіричного дослідження проаналізовано рівень вияву гострого професійного стресу та рівень вияву хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги. Встановлено наявність зв’язку між рівнем вияву гострого професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та організаційними чинниками (місцем розташування та напрямком діяльності медичного закладу). Також виявлено зв’язок між рівнем вияву хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та організаційними чинниками (місцем розташування та напрямком діяльності медичного закладу). Доведено, що організаційні чинники (місце розташування медичного закладу, напрямок діяльності медичного закладу) впливають на рівень вияву гострого та хронічного стресу як за загальними показниками, так і за окремими складовими.
Ключові слова: персонал швидкої медичної допомоги, гострий професійний стрес, хронічний професійний стрес, складові гострого професійного стресу, складові хронічного професійного стресу, діагностико-превентивна система ІДІКС, організаційні чинники стресу, місце розташування медичного закладу, напрямок діяльності медичного закладу

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 74-84 (pdf) 

 

УДК: 629.331-051:159.944

Панченко О.А., Кабанцева А.В., Сердюк І.О.
Панченко Олег Анатолійович, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, професор кафедри медичної інформатики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м.Київ, Україна
Кабанцева Анастасія Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ, Україна
Сердюк Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник, практичний психолог Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», м. Костянтинівка, Донецька обл., Україна.

Мова статті: українська

Безпечна діяльність водія-професіонала за медико-психологічними параметрами

Стаття присвячена організаційно-правовим проблемам щодо реалізації медико-психологічного контролю водіїв-професіоналів. Представлені матеріали містять досвід європейських країн щодо організації контролю за останніми. Наведено медико-психологічні параметри, діагностичний комплекс методів і методик щодо об’єктивізації стану. За запропонованим діагностичним комплексом представлено результати досліджень. Вивчення об’єктивізації стану водіїв-професіоналів надає можливість виявляти відносні протипоказання до здійснення професійної діяльності, а це, в свою чергу, забезпечує підвищення безпеки дорожнього руху. Поряд з цим, результати дослідження свідчать про необхідність змін організаційних підходів щодо діючої системи контролю стану водіїв-професіоналів в Україні
Ключові слова: водії-професіонали, психодіагностика, медико-психологічні параметри, контроль, когнітивна сфера, особистісні характеристики, надійність професійної діяльності

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 85-92 (pdf) 

 

УДК: 061.5-057:351.822:161.163:159.9

Паршак О.І.
Паршак Олександр Іванович, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Методики для дослідження ставлення персоналу комерційних організацій до грошей

У статті представлено комплекс методик для дослідження ставлення персоналу комерційних організацій до грошей. Комплекс включає три групи методик: а) методики, які дають можливість діагностувати психологічні особливості ставлення до грошей у персоналу комерційних організацій; б) методики, які дають можливість діагностувати психологічні чинники мікрорівня (рівня персоналу), що впливають на ставлення до грошей у персоналу комерційних організацій; в) методики, які дають можливість діагностувати психологічні чинники мезорівня (рівня організації), що впливають на ставлення до грошей у персоналу комерційних організацій
Ключові слова: комерційні організації; персонал; ставлення до грошей; чинники ставлення до грошей; методики для дослідження ставлення до грошей

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 93-99 (pdf) 

 

УДК: 614.253.1/.5:616-057:177.75:001.8/.12:159.9

Романова О.В.
Романова Елена Валерьевна, научный корреспондент лаборатории организационной и социальной психологии Института психологии имени Костюка НАПН Украины; г. Киев; ведущий психолог лаборатории психофизиологических исследований ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Мова статті: українська

Методики для дослідження феномену відданості організації у персоналу медичних закладів

У статті представлено комплекс методик для дослідження феномену відданості організації у персоналу медичних закладів. Комплекс включає три групи методик, які дають можливість діагностувати: а) рівень відданості персоналу медичній установі (організаційна лояльність та професійна відданість); б) психологічні чинники мікрорівня (рівня персоналу), що впливають на вираженість відданості організації у персоналу медичних закладів; в) психологічні чинники мезорівня (рівня організації), що впливають на вираженість відданості організації у персоналу медичних закладів
Ключові слова: відданість; організаційна лояльність; професійна відданість; персонал; медичний заклад; трудова мотивація; синдром професійного вигорання; задоволеність; трудова діяльність персоналу медичних закладів

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 99-106 (pdf)УДК: 159.9.015


Соломка Т.М.
Соломка Тамара Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Поліпарадигмальна модель особистісного самоконструювання персоналу організацій

У статті здійснено аналіз поліпарадигмального підходу в моделюванні особистісного самоконструювання персоналу організацій (ОСПО), для чого використано логіку поняттєвого і структурного впорядкування складових моделі – парадигм, а також природи їхніх зв’язків та, відповідно, характерних ознак окремої парадигми. При цьому логіку їхньої взаємодії визначає змістовна «класичність» метапарадигм та супідрядність експлікуючого ставлення до неї кожної наступної парадигми. У встановленні методологічного апарату окремих теоретичних конструктів було враховано психологічну та організаційну предметність, а також найбільш загальні методологічні лінії розвитку в цілому. Визначено, що під поліпарадигмальною моделлю розуміється сукупність стійких характеристик, які визначають змістовну єдність схем теоретичної та практичної форми ОСПО, у якій, незалежно від ступеня їхньої рефлексії, консолідується універсальна основа усталених базових моделей, що ідентифікуються з локальними структуроутворюючими, методологічними та парадигмами детермінант і предикторів ОСПО
поліпарадигмальна модель особистісного самоконструювання персоналу організацій (ОСПО), метапарадигма, локальні структуроутворюючі парадигми, детермінанти і предиктори ОСПО, методологічна парадигма

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 107-114 (pdf)УДК: 316.647.5:005.32


Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та організаційно-функціональними чинниками

У статті розглянуто зв’язок між основними видами, середнім показником толерантності освітнього персоналу й організаційно-функціональними характеристиками. Встановлено, що серед загальних організаційно-функціональних характеристик найсильніше пов’язана з показниками толерантності освітнього персоналу характеристика «час існування організації». Констатовано прямий зв’язок між кількістю осіб, які працюють в організації, та професійною, міжкультурною, міжконфесійною, соціально-економічною толерантністю, а також середнім показником за видами толерантності. Виявлено, що серед специфічних організаційно-функціональних характеристик найсильніше пов’язана з показниками толерантності освітнього персоналу характеристика «кількість дітей-вимушених мігрантів, які навчаються у закладі»
толерантність, види толерантності, середній показник толерантності, загальні організаційно-функціональні характеристики, специфічні організаційно-функціональні характеристики, освітній персонал

Org_psy_Eco_psy 2018, 2 (13): 115-121 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ