Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2018. - № 3 (14). - 100 с.


 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.1
УДК: 159.923.2:364-051

Балахтар В. В.
Балахтар Валентина Візіторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна.

Мова статті: українська

 

Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення

У статті висвітлено соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи. На основі результатів емпіричного дослідження визначено рівень комунікативної толерантності та рівень інтолерантності залежно від статі, місця проживання фахівців, стадії професійного становлення («самовизначення в якості фахівця»; «стадія самопроектування (життєконструювання) професійного шляху»; «саморегуляції у професійній діяльності»; «саморозвитку, самоствердження та самовдосконалення у професійній діяльності»; «самореалізація фахівця як професіонала, досягнення «акме»; «рефлексія професійного досвіду та самотворення смислу подальшого життєвого шляху»).
Ключові слова: комунікативна толерантність, інтолерантність, фахівець з соціальної роботи, стадії професійного становлення, самовизначення, саморегуляція, самопроектування, самоствердження, самовдосконалення, саморегуляція, самореалізація, рефлексія

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 7-14 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.2
УДК: 316.647.5:005.32:373

Баранова В. А.
Баранова Вікторія Анатоліївна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, заступник начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області, м. Біла Церква, Україна.

Мова статті: українська

 

Тренінг «Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів»

У статті представлено тренінгову програму «Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів», розроблену на основі технологічного підходу Л. М. Карамушки. Описано зміст і структуру цього тренінгу, який складався з 5 тренінгових сесій. Висвітлено інтерактивні техніки, які було використано під час проведення тренінгової програми, і різноманітні психологічні практикуми діагностичного компонента тренінгу.
Ключові слова: позашкільні навчальні заклади; організаційна культура; типи організаційної культури; параметри організаційної культури; технологічний підхід; тренінгова сесія; педагогічні працівників закладів позашкільної освіти

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 15-27 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.3
УДК: 316.647.5:005.32:373

Заіка І. В.
Заіка Інна В’ячеславівна, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Тренінг «Роль організаційної культури закладів освіти у зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників»

У статті представлено мету, завдання та структуру тренінгу «Роль організаційної культури закладів освіти у зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників». Тренінг розроблено на основі поєднання двох напрямків: технологічного підходу та когнітивно-поведінкової терапії, яка базується на усвідомленості (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Тренінг включає вступну, основну та заключну структурно-змістовні частини, а також домашні завдання. Основна частина охоплює шість модулів, зміст яких розкрито через інформаційно-смисловий, діагностичний та корекційно-розвивальний компоненти. Описано інтерактивні техніки, які використовуються в кожному модулі тренінгу.
Ключові слова: заклади освіти; педагогічні працівники; соціальна напруженість; особистісна напруженість; організаційна культура; тренінг; технологічний підхід; когнітивно-поведінкова терапія; майндфулнес; структура тренінгу; інтерактивні техніки

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 27-41 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.4
УДК:

Karamushka, L. M., Tereshchenko, K. V., Kredentser, O. V., Lagodzinska, V. I., Ivkin, V. M., Kovalchuk, O. S.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Креденцер Оксана Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Лагодзінська Валентина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Ковальчук Олександр Сергійович, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Івкін Володимир Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: англійська

 

Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension

У статті представлено результати емпіричного дослідження інтолерантності до невизначеності персоналу освітніх організацій. Проаналізовано рівень розвитку загального показника інтолерантності до невизначеності та її показників: інтолерантності до новизни, інтолерантності до складності та інтолерантності до нерозв’язності.
За допомогою кореляційного аналізу визначено зв’язки між рівнем вираженості інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу та загальним індексом напруженості в організації та її окремими видами.
Встановлено, що більшість видів напруженості в організації знижують рівень вираженості загального показника інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу та, зокрема, інтолерантності до новизни. При цьому найбільший вплив на вияв інтолерантності до невизначеності має вид напруженості, який стосується професійної кваліфікації, атестації та кар’єри освітнього персоналу. Констатовано, що лише окремі види напруженості в організації знижують такий показник інтолерантності до невизначеності освітнього персоналу, як інтолерантність до складності. Однак, види напруженості в організації, які стосуються соціально-економічних умов праці в суспільстві, підвищують інтолерантність до складності освітнього персоналу.
Виявлено, що інтолерантності до нерозв’язності не є «чутливою» до загального показника напруженості в організації та всіх її видів.
Ключові слова: освітні організацій, персонал освітніх організацій, інтолерантність до невизначеності, напруженість в організації, види напруженості в організації, індекс напруженості в організації.

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 42-49 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.5
УДК: 159.938

Кулаковський Т. Ю., Кулаковська О. Г.
Кулаковський Тарас Юрійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку та консультування Житомирського державного університету ім. І. Франка, м. Житомир, Україна.
Кулаковська Ольга Григорівна, асистент кафедри психології розвитку та консультування Житомирського державного університету ім. І. Франка, м. Житомир, Україна.

Мова статті: українська

 

Гендерні особливості образу успішного підприємця в свідомості студентської молоді

У статті наведено результати дослідження образу успішного підприємця з використанням методу ненаправленого асоціативного експерименту та факторного аналізу. Встановлено гендерні відмінності в уявленнях студентської молоді образу успішного підприємця. Жінки сприймають успішного підприємця як людину порядну та професіонала своєї справи, який наполегливо працює для досягнення поставленої мети. Чоловіки бачать успішного підприємця як людину, що здатна діяти ризиковано та проявляти наполегливість у досягненні мети. Для обох груп виявилися важливими такі характеристики успішного підприємця: професійна та комунікативна компетенції, фінансовий та соціальний успіх і позитивні моральні якості. Як негативну складову образу успішного підприємця у свідомості чоловіків слід зазначити позитивну кореляцію характеристик «зв’язки» та «багатство», що можна пояснити наявністю негативних інвайроментальних факторів, які впливають на підприємницьку діяльність.
Ключові слова: успішний підприємець, гендерні відмінності, уявлення, образ, асоціації, ненаправлений асоціативний експеримент, факторний аналіз

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 50-57 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.6
УДК: 005.73:331.1

Кунцевська А. В.
Кунцевська Анастасія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Професійна позиція як механізм регулювання діяльності (на прикладі діяльності працівників сервісних центрів МВС України)

У поданій статті порушено проблему професійної комунікації як індикатора професійної позиції працівників сервісних центрів МВС, а також визначення механізму корекції професійної позиції засобами налагодження професійної комунікації. Результати дослідження свідчать про серйозну проблему перетину особистісної та професійної позицій працівників сервісу, що виявляється у схильності співробітників спілкуватись з клієнтами та колегами так само як і з близьким оточенням. Подібні установки призводять до підміни професійних оцінок ситуації емоційними, що стає причиною вигоряння, появи професійного цинізму, й виявляється у нетолерантному або байдужому ставленні до клієнтів.
Ключові слова: професійна позиція, професійна комунікація, клієноорієнтованість, сервісні центри, сервісні послуги

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 57-66 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.7
УДК: 159.944

Лисенко О. Г.
Лисенко Оксана Георгіївна, аспірантка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Зв’язок між рівнем вияву професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та чинником «винагорода за працю та соціальний клімат»

У статті на основі емпіричного дослідження встановлено наявність зв’язку між рівнем вияву гострого професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та таким чинником професійного стресу, як «винагорода за працю та соціальний клімат». Також виявлено зв’язок між рівнем вияву хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та організаційним чинником професійного стресу «винагорода за працю та соціальний клімат». Доведено, що чинник професійного стресу «винагорода за працю та соціальний клімат» впливає на рівень вияву гострого та хронічного професійного стресу як за загальними показниками, так і за окремими складовими.
Ключові слова: персонал швидкої медичної допомоги, гострий професійний стрес, хронічний професійний стрес, діагностико-превентивна система ІДІКС, організаційний чинник професійного стресу, винагорода за працю та соціальний клімат

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 67-73 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.8
УДК: 159.944.4

Нікітіна О. П., Резніченко А. А.
Нікітіна Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна.
Резніченко Анастасія Андріївна, магістрант факультету міжнародних освітніх програм (6 курс), Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна.

Мова статті: українська

 

Психологічні чинники організаційного стресу в ріелторів: попередження та ефективний менеджмент

У роботі висвітлено проблему психологічних чинників організаційного стресу в ріелторів. Подано результати теоретичного аналізу останніх досліджень і публікацій щодо чинників зростання організаційного стресу в ріелторів. Наведено результати емпіричного вивчення рівня організаційного стресу в ріелторів та спектру його психологічних чинників. Визначено особливості взаємозв’язків показника організаційного стресу з інтегральними показниками психічної напруги, стресостійкості, тривожності та рівня прояву організаторських схильностей у ріелторів. Представлено психологічну програму попередження та ефективного менеджменту організаційного стресу працівників ріелторської організації.
Ключові слова: стрес, професійний стрес, організаційний стрес, психологічні чинники організаційного стресу, стрес-менеджмент, рівень психічної напруги, стресостійкість, тривожність особистості, організаторські схильності, ріелтор

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 73-80 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.9
УДК: 005.96:334.716

Поплавська А. П.
Поплавська Анжеліка Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна.

Мова статті: українська

 

Формування та розвиток кадрового резерву промислового підприємства за допомогою технології управління талановитими працівниками

У статті наголошено, що одним із першорядних умов досягнення стратегічних цілей промислового підприємства виступає формування та розвиток кадрового потенціалу. Представлено авторську технологію управління талантами, яка впроваджена на ВАТ «МоторСіч». Показано, що багаторівневий процес формування кадрового резерву забезпечує якісний підхід для виявлення найталановитіших працівників та сприяє підвищенню якості професійного життя та підвищення власного освітнього рівня. Доведено, що розвиток кадрового резерву дозволяє виявити найбільш кар’єрноорієнтованих працівників і співвіднести їх потреби з можливостями підприємства задовольнити ці потреби.
Ключові слова: промислові підприємства, кадровий резерв, талановиті працівники, технології управління талановитими працівниками, навчання управлінського персоналу, професійні компетенції, особистісні компетенції, управлінські компетенції

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 80-86 (pdf) 

 

DOI (Article): 10.31108/2.2018.3.14.10
УДК: 159.922

Синельников Р. Ю.
Синельников Роман Юрійович, асистент кафедри загальної психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

 

Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді

У статті розкривається зміст поняття «громадянська ідентичність» та її основних компонентів. Визначено і проаналізовано критеріальну основу сформованості громадянської ідентичності. Окреслено коло проблем, пов’язаних із невизначеною громадянською ідентичністю, її основних різновидів та характеристик. Проаналізовано різні підходи до діагностики сформованості громадянської ідентичності, а також представлено авторську методику. Методику перевірено за допомогою методів математичної статистики за правилами стандартизації, валідності та надійності методичного інструментарію. Також на підставі отриманих результатів дослідження емпіричним шляхом визначено типи сформованості громадянської ідентичності української молоді.
Ключові слова: громадянська ідентичність, невизначена ідентичність, цінність ототожнення, самоставлення, матеріально-ідеалістичний рівень, мотиваційно-смисловий рівень, українська молодь

Org_psy_Eco_psy 2018, 3 (14): 87-96 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ